Zwroty i reklamacje

Niniejsze zapisy dotyczą Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres
nazwa: CITY-SPORT, UL. KOPERNIKA 1, 39-200 DĘBICA telefon 508 709 183 adres email biuro@city-sport.pl
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres nazwa: CITY-SPORT, UL. KOPERNIKA 1, 39-200 DĘBICA
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.
5. Koszty przesłania towaru do klienta są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
9. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Po otrzymaniu przesyłki przelejemy środki na wskazane przez Państwa konto.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko
w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat

CITY-SPORT

UL.KOPERNIKA 1

39-200 DĘBICA

biuro@city-sport.pl


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy
następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej
na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o
świadczenie następującej usługi(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


– Adres konsumenta(-ów)


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz
jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

CITY-SPORT

UL.KOPERNIKA 1

39-200 DĘBICA

 

biuro@city-sport.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

  1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

 

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________